وحید اسماعیلی

مدیریت نرم افزار

مهسا ملایی

مدیر داخلی

علی بختیاری

مدیر عامل

امین مقدم

مدیر داخلی فروش

فاطمه جوادی یزدی

طراح سایت