Skip to content

برای سفارش پروژه SEO، باید ابتدا قرارداد مربوطه را مطالعه کنید. سپس با پر کردن فرم در پایین صفحه، لطفاً با ما تماس بگیرید.

اين قرارداد مابين جناب آقای / خانم : …………………..  به شماره شناسنامه :……………. و کد ملی: …………………. و تاریخ تولد : …………………… با شماره تلفن ثابت :…………………….. و شماره همراه : ………………… و با نشانی : ………………………………………………………… به نمایندگی از شرکت / فروشگاه / مجموعه …………………كه از اين پس کارفرما نامگذاری می شود و از طرف ديگر شرکت آسا پردازش هوشمند راد با شماره ثبت 58914 به عنوان مجري پروژه به نشاني قانوني : …………………………………… …………………………………………………… منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي دانند.

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع  قرارداد عبارتست از بهینه سازی وب سایت …………………………………………….. برای موتور جستجو گوگل با استفاده از استانداردها ، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرايط اختصاصي و پيوست‌هاي قرارداد.

ماده 2- مدت انجام قرارداد

مدت اجراي قرارداد از تاريخ ……./……../…….  تا تاريخ ………./…………./…………… است كه مجری پروژه بايد كليه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زماني مورد توافق، در شرايط اختصاصي قرارداد، انجام داده و به تاييد كارفرما برساند.

ماده 3- مراحل پرداخت

 مبلغ کل قرارداد بهینه سازی وب  سایت ………………………………………… دلارامریکا برای …………… ماه   می باشد که پس از امضاء قرارداد ، قابل پرداخت مي باشد .

ماده 4- تعهدات مجري پروژه

4-1 انجام فعاليتهاي طراحي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط مجري پروژه و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه.

4-2 رعايت امانت و حفظ اطلاعات و مداركي كه کارفرما در اختيار مجري پروژه قرار مي دهد و استفاده بهينه از اطلاعات در صورت صلاحدید مدیرپروژه ،  براي انجام موضوع قرارداد.

4-3  عدم ارائه و تحویل اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام طراحي ، كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير  .

 اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه به جهت انجام طراحي ارائه میگردد ، بعنوان امانت نزد مجري پروژه بوده وحق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد ، مگر با كسب اجازه كتبي از کارفرما و یا نامه ی کتبی از مراجع ذیصلاح صورت میگیرد و  در غير اينصورت کارفرما جهت استيفاي حقوق خود ادای قانوني عليه مجري پروژه معمول خواهد داشت.

4-4  به در چهارچوب اصول و موازين علمي ( استاندارد ) و رعايت اصول طراحي در انجام پياده سازي موضوع قرارداد.

4-5  مجری پروژه نیز  نمي تواند پيمان را كلا يا جزاً به غيرواگذار نماييد.

ماده 5- تعهدات اصلي کارفرما

5-1 تسليم مدارك مورد نياز طراحي وب سايت ، محتوا ، تصاویر و  داده های مورد نیاز بهینه سازی  سایت به مجري پروژه تا مدت  قرارداد

5-2 مدیریت داده های سایت پس از تحویل توسط شرکت

5-3 پرداخت بموقع صورتحساب ها و مبالغ قرارداد .

5-4 تمدید به موقع سالیانه هاست و دامنه ( 1 ماه قبل از سر رسید )

5-5 رعایت احترام و ادب نسبت به مجری پروژه

ماده 6- حل اختلاف

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، موضوع توسط 3 نفر از اساتيد مرضي الطرفين بررسي و حكم آنها براي طرفين لازم الرعايه مي باشد. و در صورتيكه مساعي طرفين و نمايندگان آنان به نتيجه نرسد، هريك از طرفين حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه نمايد.

ماده 7- اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدين بصورت مکتوب و با مهر و امضا ميسر خواهد بود.

ماده 8- فسخ قرارداد

8-1 فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد به جزء موارد ذكر شده در تبصره 1 اين ماده و تعهدات طرفین  قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني ، تنها  با توافق طرفين امكان پذير است.

تبصره 1 : کارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه با ذكر علت از جمله : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پيشرفت و نهايي كار در مقاطع زماني پيش بيني شده و ساير دلايل موجه و مثبته ديگر، اين قرارداد را كلاً تعليق، لغو و يا فسخ نمايد و يا آنكه قصور و تعلل مجري پروژه را احراز نمايدو مجري پروژه مكلف به تأمين كليه خسارت كند.

8-2  درصورت فسخ قرارداد خارج از موارد ذکر شده از سوی کارفرما ، کارفرما موظف است  80درصد  مبلغ کل قرارداد را جهت جبران هزینه ها و خسارت های مجري پروژه پرداخت خواهد کرد و در صورت عدم پرداخت خسارت فسخ قراداد  ، پیگیری ها از سوی مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری شده و تمامی هزینه های دادرسی و خسارات مجري پروژه از سوی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود

ماده 9- شرايط خاص

در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد مجري پروژه ازکارفرما حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب صورت مي گيرد.

ماده 10- آدرس

آدرس قانوني کارفرما، همان نشاني مندرج در قرارداد بوده و ادرس قانونی مجری ، ادرس درج شده در قرارداد یا وب سایت مجری پروژه میباشد  و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني کارفرما تغيير يابد، بايد رسماً و كتباً مراتب را به مجری پروژه ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

ماده 11- قانون حاكم بر قرارداد

11-1 اين قرارداد از هرنظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

11-2 اين قرارداد در 11 ماده ، به زبان فارسي و در دو نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان و برابر مي باشد.

برای سفارش توسعه SEO، باید ابتدا قرارداد مربوطه را مطالعه کنید. سپس با پر کردن فرم در پایین صفحه، لطفاً با ما تماس بگیرید.