برای سفارش طراحی وب‌سایت، ابتدا باید قرارداد مربوطه را مطالعه کنید. سپس با پر کردن فرم در پایین صفحه، لطفاً با ما تماس بگیرید.

اين قرارداد مابين شرکت/فروشگاه/موسسه/کارخانه……………………………………………….. (نام نماینده قانونی …………………………………………………………… ) به شماره شناسنامه :……………………………………………….. و کد ملی: …………………………………………………………….. و تاریخ تولد : ………………………………….. با شماره تلفن ثابت :………………………………………….. و شماره همراه : ………………………………… و با نشانی : ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… كه از اين پس کارفرما نامگذاری می شود و از طرف ديگر شرکت آسا پردازش هوشمند راد با شماره ثبت 58914 به عنوان مجري پروژه به نشاني قانوني :خراسان رضوی – مشهد …………………………………… …………………………………………………… منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي دانند.

ماده 1- موضوع قرارداد

اجراي پروژه طراحي وب سايت تحت عنوان ……… . ………………………………………WWW. با استفاده از ……………………………………. .

ماده 2- مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع اين قرارداد ………. بوده و از تاريخ ………………………. شروع و در تاريخ ……………………………. خاتمه مي پذيرد.

تبصره 1: مجري مكلف است طرح را در زمان پيش بيني شده اجراء نمايد . تمديد مدت اجراي طرح تنها در صورتي مقدور است كه مجري پروژه دلايل و مدارك موجهي ارائه نمايد و کارفرما رسيدگي لازم را انجام و عذر مجري پروژه را در خصوص تاخير موجه تشخيص دهد و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

ماده 3- تعهدات مجري پروژه

1-3 ) انجام فعاليتهاي طراحي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط مجري پروژه و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه.

2-3 ) رعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه کارفرما در اختيار مجري پروژه قرار مي دهد و استفاده بهينه از آن براي انجام موضوع قرارداد.

3-3 ) عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام طراحي كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير، اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه بمناسبت انجام طراحي كسب مي گردد بعنوان امانت نزد مجري پروژه بوده وحق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد مگر با كسب اجازه كتبي از کارفرما در غير اينصورت کارفرما جهت استيفاي حقوق خود ادای قانوني عليه مجري پروژه معمول خواهد داشت.

4-3 ) طراحي و پياده سازي كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي ( استاندارد ) و رعايت اصول طراحي در انجام پياده سازي موضوع قرارداد.

6-3 ) کارفرما نمي تواند پيمان را كلا يا جزاً به غيرواگذار نماييد.

7-3) مجري پروژه نمي تواند تا مدت قرارداد ، پشتيباني سايت را به غير واگذار كند.
ماده 4- نوع وب سايت
وب سايت ………………………………………………………………………………. به صورت پویا Dynamic طراحي شده است و قابليت هاي وب سايت بانك اطلاعاتي را دارد.

ماده 5- مبلغ قرارداد

مبلغ كل اين قرارداد ……………………………………………. ريال است. ( طبق تعرفه قانوني طراحي وب) البته تعرفه سايت به صورت توافقي انجام گرفته شده است .

ماده 6- مراحل پرداخت

1- مبلغ کل قرارداد طراحی سایت ………………………………………… ريال می باشد که پس از امضاء قرارداد ، قابل پرداخت مي باشد .

2- اطلاعات کاربری و رمز های ورودی پس از تسویه حساب کامل تحویل کارفرما خواهد شد .

3-در صورت درخواست پشتیبانی داده از سوی کارفرما ، مبلغ پشتیبانی داده ها در2 بازه 6 ماهه می باشد که در ابتدای هر بازه قابل پرداخت می باشد.

4- تمدید سالیانه هاست و دامنه توسط کارفرما صورت خواهد گرفت و در صورت عدم تمدید دامنه و هاست منقضی خواهد شد ، در صورت تاخیر درتمدید دامنه بیش از 30 روز جهت فعالسازی 10 برابر مبلغ دامنه و هاست از سوی کارفرما قابل دریافت می باشد .

ماده 7- تعهدات اصلي کارفرما

1-7 )تسليم مدارك مورد نياز طراحي وب سايت و داده های مورد نیاز طراحی سایت به مجري پروژه

2-7 )مدیریت داده های سایت پس از تحویل توسط شرکت

3-7 )پرداخت بموقع صورتحساب ها و مبالغ قرارداد .

ماده 8- حل اختلاف

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، موضوع توسط 3 نفر از اساتيد مرضي الطرفين بررسي و حكم آنها براي طرفين لازم الرعايه مي باشد. و در صورتيكه مساعي طرفين و نمايندگان آنان به نتيجه نرسد، هريك از طرفين حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه نمايد.

ماده 9 – حقوق و مالكيت مادي و معنوي :

كليه حقوق علمي و معنوي طرح متعلق به کارفرما مي باشد و مجري و همكاران پس از كسب اجازه از کارفرما مي توانند از نتايج مذكور استفاده نمايند.

ماده 10- اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدين بصورت مکتوب و با مهر و امضا ميسر خواهد بود.

ماده 11- فسخ قرارداد

11-1 )فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد به جزء موارد ذكر شده در تبصره 1 اين ماده و ماده 12 قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني و مورد مذكور در ماده پنج، فقط با توافق طرفين امكان پذير است.

تبصره 1 : کارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه با ذكر علت از جمله : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پيشرفت و نهايي كار در مقاطع زماني پيش بيني شده و ساير دلايل موجه و مثبته ديگر، اين قرارداد را كلاً تعليق، لغو و يا فسخ نمايد و يا آنكه قصور و تعلل مجري پروژه را احراز نمايدو مجري پروژه مكلف به تأمين كليه خسارت كند.

11-2 ) درصورت فسخ قرارداد خارج از موارد ذکر شده در تبصره 1 این ماده و ماده 12 کارفرما مبلغ کل قرارداد را جهت جبران هزینه ها و خسارت های مجري پروژه پرداخت خواهد کرد و در صورت عدم پرداخت هزینه ی فسخ قرارداد ، پیگیری ها از سوی مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری شده و تمامی هزینه های دادرسی و خسارات مجري پروژه از سوی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود

ماده 12- شرايط خاص

در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد مجري پروژه ازکارفرما حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب صورت مي گيرد.

ماده 13- آدرس

آدرس قانوني طرفين، همان نشاني مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

ماده14- گارانتي و پشتيباني سايت.

14-1) وب سایت طراحی شده به مدت ………… ماه گارانتي و پشتیبانی فنی از طرف مجري پروژه مي باشد.

14-2 )جهت انجام فعاليت هاي پشتيباني فنی بعد از مدت قرارداد بايد قراردادي جهت خدمات پشتيباني فنی وب سايت با مجري پروژه منعقد گردد.

تبصره 1 : ضمانت اجراي طراح اين است كه وب سايت از كيفيت بالايي برخوردار بوده و عاري از نقص ، مهارت در ايجاد همه بخش هاي آن و وب سايت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده مي باشد .

بارگذاری داده و بروزرسانی ها و کلیه موارد مربوط به محتوا در خدمات پشتیبانی فنی قرار نمیگیرد و مربوط به پشتیبانی داده می شود

ماده 15- قانون حاكم بر قرارداد

15-1) اين قرارداد از هرنظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

15-2) اين قرارداد در 15 ماده ، به زبان فارسي و در دو نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان و برابر مي باشد.

توضیحات قرارداد :

در صورتی که کارفرما اطلاعات مربوط به طراحی را پس از گذشت 7 روز به صورت کامل به مدیر پروژه تحویل نداده باشند ،موظف است پس از گذشت 20 روز از امضا قرارداد تسویه حساب کامل خود را انجام دهد .
طراحی سایت با استفاده از اطلاعات اولیه کارفرما انجام میپذیرد و در زمان طراحی و پس از آن امکان افزودن محتوا با احتساب هزینه صورت خواهد گرفت .
اعتبار دامنه و هاست بصورت سالیانه می باشد و تمدید هاست و دامنه توسط کارفرما صورت خواهد گرفت ، در صورت عدم تمدید تمامی اطلاعات شامل عکس ها ، متن ها و …. حذف خواهد شد و جهت بارگذاری مجدد 30% مبلغ قرارداد از سوی کارفرما به مدیر پروژه پرداخت خواهد شد .
تعداد جلسات آموزش با توجه به قرارداد مشخص شده و در صورت درخواست بیش از تعداد جلسات آموزش هزینه ی آموزش از سوی کارفرما قابل پرداخت می باشد .
تعداد محصولات و مطالبی که توسط مدیر پروژه ثبت می شود ، محدود بوده و در صورت در خواست افزایش اطلاعات و یا تغییر در محتوا هزینه ی مازاد پرداخت خواهد شد .
بارگذاری داده و بروزرسانی ها و کلیه موارد مربوط به محتوا در خدمات پشتیبانی فنی قرار نمیگیرد و مربوط به پشتیبانی داده می شود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….