Skip to content

برای سفارش توسعه نرم‌افزار، باید ابتدا قرارداد مربوطه را مطالعه کنید. سپس با پر کردن فرم در پایین صفحه، لطفاً با ما تماس بگیرید.

اين قرارداد مابين جناب آقای / خانم : …………………..  به شماره شناسنامه :……………. و کد ملی: …………………. و تاریخ تولد : …………………… با شماره تلفن ثابت :…………………….. و شماره همراه : ………………… و با نشانی : ………………………………………………………… به نمایندگی از شرکت / فروشگاه / مجموعه …………………كه از اين پس کارفرما نامگذاری می شود و از طرف ديگر شرکت آسا پردازش هوشمند راد با شماره ثبت 58914 به عنوان مجري پروژه به نشاني قانوني : …………………………………… …………………………………………………… منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي دانند.

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی و راه اندازی نرم افزار  ……………………………………تحت  پلتفرم اندروید /  /IOS / WEB ویندوز …………………… با استفاده از استانداردها ، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرايط اختصاصي و پيوست‌هاي قرارداد.

ماده 2- مدت انجام قرارداد

مدت اجراي قرارداد از تاريخ ……./……../…….  تا تاريخ ………./…………./…………… است كه مجری پروژه بايد كليه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زماني مورد توافق، در شرايط اختصاصي قرارداد، انجام داده و به تاييد كارفرما برساند.

تبصره: در طول مدت اجراي قرارداد و پس از تحويل سامانه / نرم افزار ،  بمدت  3 ماه خدمات پشتيباني  و تست به عهده مجری پروژه خواهد بود ، پس از اتمام این مدت و درصورت نیاز،قرارداد پشتیبانی  منعقد می گردد

تبصره: مجري پروژه مكلف است طرح را در زمان پيش بيني شده اجراء نمايد . تمديد مدت اجراي طرح تنها در صورتي مقدور است كه مجري پروژه دلايل و مدارك موجهي ارائه نمايد و کارفرما رسيدگي لازم را انجام و عذر مجري پروژه را در خصوص تاخير موجه تشخيص دهد و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

ماده 3- تعهدات مجري پروژه

3-1 انجام فعاليتهاي طراحي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط مجري پروژه و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه.

3-2 رعايت امانت و حفظ اطلاعات و مداركي كه کارفرما در اختيار مجري پروژه قرار مي دهد و استفاده بهينه از اطلاعات در صورت صلاحدید مدیرپروژه ،  براي انجام موضوع قرارداد.

3-3  عدم ارائه و تحویل اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام طراحي ، كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير  .

 اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه به جهت انجام طراحي ارائه میگردد ، بعنوان امانت نزد مجري پروژه بوده وحق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد ، مگر با كسب اجازه كتبي از کارفرما و یا نامه ی کتبی از مراجع ذیصلاح صورت میگیرد و  در غير اينصورت کارفرما جهت استيفاي حقوق خود ادای قانوني عليه مجري پروژه معمول خواهد داشت.

3-4  طراحي و پياده سازي كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي ( استاندارد ) و رعايت اصول طراحي در انجام پياده سازي موضوع قرارداد.

3-5  مجری پروژه نیز  نمي تواند پيمان را كلا يا جزاً به غيرواگذار نماييد.

3-6 مجري پروژه نمي تواند تا مدت قرارداد ، پشتيباني  فنی را به غير واگذار كند.

ماده 4 – سیستم عامل  

طراحی و راه اندازی نرم افزار  ……………………………………تحت  پلتفرم اندروید /  /IOS / WEB ویندوز …………………… با استفاده از استانداردها ، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرايط اختصاصي و پيوست‌هاي قرارداد  به صورت پویا  / Dynamic ایستا Static  طراحي شده است و قابليت بانك اطلاعاتي را دارد/ندارد .

در صورت تمایل به اجرای پروژه برای سیستم عامل های دیگر ، هزینه ی مازاد لحاظ خواهد شد

ماده 5- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر ……………………………… ريال است كه بر اساس شرايط تعيين شده در شرايط اختصاصي قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط مجری پروژه ، مبالغ به شرح ماده 4 بدون احتصاب  كسورات قانوني به مجری پروژه پرداخت مي گردد و این مبلغ بصورت توافق شده بین کارفرما و مجری پروژه میباشد .

ماده 6- مراحل پرداخت

 مبلغ کل قرارداد نرم افزار   …………………….دلار  می باشد که پس از امضاء قرارداد 50درصد مبلغ از سوی کارفرما  ، قابل پرداخت بوده و الباقی پس از گذشت ……………  روز از زمان عقد قرارداد قابل پرداخت میباشد  .

6-1 اطلاعات کاربری و رمز های ورودی پس از تسویه حساب کامل تحویل کارفرما خواهد شد .

6-2  در صورت نیاز پروژه به وب سرویس ، مبلغ خرید و تمدید سالیانه هاست و دامنه توسط کارفرما صورت خواهد گرفت و در صورت عدم تمدید دامنه و هاست منقضی خواهد شد ، در صورت تاخیر درتمدید دامنه بیش از 30 روز جهت فعالسازی 10 برابر مبلغ دامنه از سوی کارفرما قابل دریافت می باشد ، لازم به ذکر است اطلاع از زمان تمدید به عهده ی کارفرما بوده و مجری پروژه در خصوص تمدید سرویس هاست و دامنه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت .

ماده 7- تعهدات اصلي کارفرما

7-1 تسليم مدارك و داده های مورد نیاز به مجري پروژه تا مدت 7 روز پس از عقد قرارداد

7-2 مدیریت داده های نرم افزار  پس از تحویل توسط شرکت

7-3 پرداخت بموقع صورتحساب ها و مبالغ قرارداد .

7-4 تمدید به موقع سالیانه هاست و دامنه ( 1 ماه قبل از سر رسید )

7-5 رعایت احترام و ادب نسبت به مجری پروژه

7-6 در صورت نياز و تشخيص مجری پروژه و تاييد كارفرما به استقرار تيم كارشناسي مجری پروژه در محل ها و اماكن وابسته به كارفرما ، كارفرما محل كار و امکانات لازم را در حداقل عرف كاري براي استقرار تيم مجری پروژه در اختيار قرار خواهد داد.

7-7 – كارفرما ، كارشناسان مجری پروژه را به واحدهاي ذيربط معرفي و دستورات و توصيه‌هاي لازم را جهت همكاري با آنان صادرخواهد كرد .

7-8 کلیه ی مسئولیت های قانونی و اجرایی پروژه به عهده ی کارفرما بوده و مجری هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت

 7-9 چنانچه به علت قصور کارفرما، هرگونه تاخيري در کار مجری پروژه ايجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازاي هر روز تاخير، يک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی به میزان هزینه ی واقعی که مجری پروژه با لحاظ اینکه اقدامات مقتضی در جهت تقلیل هزینه را انجام داده و این امر به تایید ناظر رسیده باشد به وی پرداخت نماید

7-10  بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير کارفرما به 25 درصد زمان پروژه برسد، مجری پروژه ميتواند قرارداد را به شکل يکطرفه فسخ نموده و کليه هزينه ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ قرارداد  درخواست نمايد. در اين صورت کارفرما موظف است ، نسبت به پرداخت مطالبات مجری پروژه ظرف مدت يک ماه اقدام نمايد

ماده 8- حل اختلاف

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، موضوع توسط 3 نفر از اساتيد مرضي الطرفين بررسي و حكم آنها براي طرفين لازم الرعايه مي باشد. و در صورتيكه مساعي طرفين و نمايندگان آنان به نتيجه نرسد، هريك از طرفين حق خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه نمايد.

ماده 9 – حقوق و مالكيت مادي و معنوي :

9-1  كليه حقوق علمي و معنوي نرم افزار    متعلق به کارفرما مي باشد و مجري و همكاران پس از كسب اجازه از کارفرما مي توانند از نتايج مذكور استفاده نمايند .

9-2 قالب ، ماژول های و سورس نرم افزار  متعلق به مجری پروژه بوده و کارفرما نمیتواند بدون کسب اجازه  از آنها استفاده نماید و در صورت نیاز با پرداخت ……………… دلار  میتواند سورس و ماژول ها را از مجری پروژه دریافت نماید  

9-3 طراحی نرم افزار توسط مجری انجام شده و به عنوان نمونه ی کار مجری میباشد و کارفرما و یا همکاران ایشان نمیتوانند نام مجری پروژه را حذف و یا ویرایش  نماید

9-4 طراحی نرم افزار توسط مجری انجام شده و مجری میتواند به عنوان نمونه ی کار از نتیجه نرم افزار استفاده نماید

ماده 10- اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوستهاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدين بصورت مکتوب و با مهر و امضا ميسر خواهد بود.

ماده 11- فسخ قرارداد

11-1 فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد به جزء موارد ذكر شده در تبصره 1 اين ماده و تعهدات طرفین  قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني ، تنها  با توافق طرفين امكان پذير است.

تبصره 1 : کارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه با ذكر علت از جمله : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پيشرفت و نهايي كار در مقاطع زماني پيش بيني شده و ساير دلايل موجه و مثبته ديگر، اين قرارداد را كلاً تعليق، لغو و يا فسخ نمايد و يا آنكه قصور و تعلل مجري پروژه را احراز نمايدو مجري پروژه مكلف به تأمين كليه خسارت كند.

11-2  درصورت فسخ قرارداد خارج از موارد ذکر شده از سوی کارفرما ، کارفرما موظف است  80درصد  مبلغ کل قرارداد را جهت جبران هزینه ها و خسارت های مجري پروژه پرداخت خواهد کرد و در صورت عدم پرداخت خسارت فسخ قراداد  ، پیگیری ها از سوی مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری شده و تمامی هزینه های دادرسی و خسارات مجري پروژه از سوی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود

ماده 12- شرايط خاص

در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد مجري پروژه ازکارفرما حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب صورت مي گيرد.

ماده 13- آدرس

آدرس قانوني کارفرما، همان نشاني مندرج در قرارداد بوده و ادرس قانونی مجری ، ادرس درج شده در قرارداد یا وب سایت مجری پروژه میباشد  و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني کارفرما تغيير يابد، بايد رسماً و كتباً مراتب را به مجری پروژه ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

ماده14- گارانتي و پشتيباني نرم افزار .

14-1) نرم افزار طراحی شده به مدت ………… ماه گارانتي و پشتیبانی فنی از طرف مجري پروژه مي باشد.

14-2 )جهت انجام فعاليت هاي پشتيباني فنی بعد از مدت قرارداد بايد قراردادي جهت خدمات پشتيباني فنی  نرم افزار با مجري پروژه منعقد گردد.

تبصره 1 : ضمانت اجراي طراح اين است كه وب سايت از كيفيت بالايي برخوردار بوده و عاري از نقص ، مهارت در ايجاد همه بخش هاي آن و وب سايت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده مي باشد .

بارگذاری داده و بروزرسانی ها و کلیه موارد مربوط به محتوا در خدمات پشتیبانی فنی قرار نمیگیرد و مربوط به پشتیبانی داده می شود

ماده 15- قانون حاكم بر قرارداد

15-1) اين قرارداد از هرنظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

15-2) اين قرارداد در 15 ماده ، به زبان فارسي و در دو نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان و برابر مي باشد.

توضیحات قرارداد :

در صورتی که کارفرما اطلاعات مربوط به طراحی را پس از گذشت 7 روز به صورت کامل به مدیر پروژه تحویل نداده باشند مجری میتواند
طراحی سایت با استفاده از اطلاعات اولیه کارفرما انجام میپذیرد و در زمان طراحی و پس از آن امکان افزودن محتوا با احتساب هزینه صورت خواهد گرفت .
اعتبار دامنه و هاست بصورت سالیانه می باشد و تمدید هاست و دامنه توسط کارفرما صورت خواهد گرفت ، در صورت عدم تمدید تمامی اطلاعات شامل عکس ها ، متن ها و …. حذف خواهد شد و جهت بارگذاری مجدد 30% مبلغ قرارداد از سوی کارفرما به مدیر پروژه پرداخت خواهد شد .
آموزش  ها بصورت غیر حضوری بوده و تعداد جلسات آموزش با توجه به نوع  قرارداد مشخص شده و در صورت درخواست بیش از تعداد جلسات آموزش هزینه ی آموزش از سوی کارفرما قابل پرداخت می باشد .
تعداد محصولات و مطالبی که توسط مجری پروژه ثبت می شود ، محدود بوده و در صورت در خواست افزایش اطلاعات و یا تغییر در محتوا هزینه ی مازاد پرداخت خواهد شد .
بارگذاری داده و بروزرسانی ها و کلیه موارد مربوط به محتوا در خدمات پشتیبانی فنی قرار نمیگیرد و مربوط به پشتیبانی داده می شود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………